Bezpečnost a ochrana osobních údajů GDPR

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a podobně s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektovu.
 
Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů a GDPR EU, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podpis.
 
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení) a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická prostřednictvím e-mailu.
Kupující bere na vědomí, že svoje údaje poskytnuté prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělen prodávajícímu pro marketingové účely je platný pro období 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícím. Z odběru  sdělení se může kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu, nebo využije tento kontaktní formulář. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů a GDPR EU, v platném a účinném znění.
 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění a dalších zákonných práv k těmto údajům. Pro tento účel stanoví samostatné podmínky Poučení dotčené osoby zde.
 
Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “Cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používaj prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Více informací o cookies, jejich rozdělení, druhů použití a zpracování naleznete na stránce Cookies
 
Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizované data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.
 
Informace, které shromažďujeme
Data o přístupu
Když navštívíte naši webovou stránku, naše servery mohou automaticky zaznamenat standardní údaje, které poskytuje váš webový prohlížeč. Tyto údaje se považují za “neidentifikujúce informace”, protože vás osobně neidentifikují. Může obsahovat adresu internetového protokolu (IP) počítače, typ a verzi vašeho prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.
 
Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte pro přístup k našim webovým stránkám. Tyto údaje mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje geografické polohy. Co shromažďujeme, závisí na jednotlivých nastavení zařízení a softwaru. Doporučujeme vám zkontrolovat pravidla vašeho výrobce zařízení nebo poskytovatele softwaru, abyste zjistili, jaké informace nám zpřístupňují.
 
OSOBNÍ INFORMACE
Můžeme požádat o osobní informace, jakými jsou například:
 
Jméno a příjmení
 
e-mail
 
Telefon / mobilní číslo
 
fakturační adresa
 
adresa doručení
 
Pracovní adresa
 
Informace o platbě
 
 
Tyto údaje se považují za “identifikační informace”, protože vás mohou osobně identifikovat. Požadujeme pouze osobní informace, které jsou důležité pro poskytování služby – vyřízení objednávky a používáme ji pouze na poskytování nebo zlepšení této služby.
 
 
Jak shromažďujeme informace
Sbíráme informace spravedlivými a zákonnými prostředky a s vašim souhlasem. Dali jsme také vědět, proč je shromažďujeme a jak se budou používat. Můžete svobodně odmítnout naši žádost o tyto informace s tím, že vám nebudeme moci poskytnout některé z vašich požadovaných služeb bez nich.
 
 
Použití informací
Můžeme použít kombinaci identifikačních a neidentifikačních informací, abychom pochopili, kdo jsou naši návštěvníci, jak používají naše služby a jak můžeme v budoucnu zlepšit své zkušenosti s našimi webovými stránkami. Nezveřejňujeme specifika těchto informací veřejně, ale můžeme sdílet agregované a anonymizované verze těchto informací například v přehledech trendů používání webových stránek a zákaznických vztahů.
 
Vaše osobní údaje můžeme použít pro kontaktování s informacemi o našich webových stránkách a službách spolu s propagačním obsahem, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat. Pokud se chcete odhlásit od přijímání propagačního obsahu, můžete postupovat podle pokynů na zrušení odběru poskytnutých spolu s propagační korespondencí od nás.
 
 
Zpracování a ukládání dat
Osobní informace, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány na Slovensku, nebo kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran udržujeme zařízení. Přenášíme pouze údaje v jurisdikcích podléhajících zákonem o ochraně údajů, které odrážejí náš závazek chránit soukromí našich uživatelů.
 
Osobní informace uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování služby nebo na zlepšení našich služeb v budoucnosti. I když tyto údaje uchováváme, chráníme jejich v komerčně přijatelných prostředcích, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, používání nebo modifikaci. Zároveň prohlašujeme, že žádná metoda elektronického přenosu nebo ukládání dat není 100% bezpečná a nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat.
 
Pokud požadujete, aby byly vaše osobní údaje vymazány nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou relevantní pro naše operace, kontaktujte nás a my je vymažeme z našeho systému v přiměřeném časovém období.
 
Přístup třetích stran k informacím
Služby třetích stran využíváme pro:
sledování Analytics
ověření uživatele
Informace o objednávce v rámci programu Ověřeno zákazníky:
“Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. “
 
Tyto služby mohou přistupovat k našim údajům výhradně pro účely provádění konkrétních úkolů v našem jménu. Nesdílíme s nimi žádné osobně identifikující informace bez vašeho výslovného souhlasu. Neudělil jim povolení zveřejňovat ani používat žádné z našich údajů pro jakýkoli jiný účel. Spolupracujeme pouze s externími agenturami, jejichž politika ochrany osobních údajů je v souladu s naší. Odmítáme žádosti o poskytnutí údajů ze strany vlády a vymáhání práva, pokud se domníváme, že žádost je příliš široká nebo nesouvisí s jejím stanoveným účelem. Můžeme však spolupracovat, pokud se domníváme, že požadované informace jsou potřebné a vhodné na dodržování právních postupů na ochranu vlastních práv a vlastnictví, na ochranu bezpečnosti veřejnosti a jakékoli osoby, pro předcházení zločinu nebo k zabránění tomu, co se rozumně domnívají, že jsou nezákonné, právní napadnutelné nebo neetické. Vaše osobní údaje neprodáváme ani pronajmout obchodníkům nebo třetím osobám.
 
Omezení našich pravidel
Tato pravidla ochrany osobních údajů pokrývají pouze vlastní shromažďování a zpracovávání údajů prodejcem. Spolupracujeme pouze s partnery, přidruženými společnostmi a poskytovateli třetích stran, jejichž pravidla ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi pravidly, nemůžeme však převzít odpovědnost ani odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů. Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Mějte na paměti, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a pravidly těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost ani odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.
 
Změny v těchto pravidlech
Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely současné přijatelné postupy. Uděláme přiměřené kroky, abychom uživatelům umožnili informovat o změnách prostřednictvím našich webových stránek. Pokud jste registrovaný uživatel na stránce www.opravimdoma.cz budeme vás informovat pomocí kontaktních údajů uložených v účtu. Pokračování v používání těchto stránek po jakýchkoliv změnách těchto pravidel bude považováno za přijetí našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů a osobních údajů.
 
Vaše práva a povinnosti
Jako náš uživatel máte právo být informováni o tom, jak se shromažďují a používají vaše údaje. Máte právo vědět, jaké údaje shromažďujeme o vás a jak jsou zpracovávány. Máte právo opravit a aktualizovat jakékoliv osobní informace o vás a požádat o odstranění těchto informací. Informace o účtu můžete kdykoli změnit nebo odstranit pomocí nástrojů uvedených na ovládacím panelu účtu. Máte právo omezit nebo namítat proti používání vašich údajů, přičemž si ponecháváme právo používat vaše osobní údaje pro účely vyplývající ze zákona. Máte právo vyloučit údaje o tom, že jste se rozhodovali pouze na základě automatizovaného zpracování. Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoliv obavy nebo dotazy týkající se způsobu zpracování vašich dat a osobních informací. Více informací naleznete na stránce Poučení dotyčné osoby.
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a další informační zdroje ke GDPR https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938