Jak reklamovat zboží

Vážení zákazníci. Pokud máte v úmyslu reklamovat zboží, nejdříve nás kontaktujte. Dohodneme způsob vyřízení. Bez předchozí dohody nic neposílejte.

Adresa pro vrácení zboží Českou poštou v případě reklamace je:
Ivan Trenčanský
Poste restante
687 74 Starý Hrozenkov  Reklamované zboží neposílejte na dobírku. 

 1. Obecná ustanovení
  Za ”Prodávajícího” se v těchto reklamačních podmínkách považuje majitel internetového obchodu
  Ivan Trenčanský
  M.Benku 2341/9
  955 03 Topoľčany
  Slovensko
  IČO: 11764759
  IČ DPH: SK1020444348

  Za “Spotřebitele” se v těchto reklamačních podmínkách považuje fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Za zboží se považuje předmět kupní smlouvy.

  2. Záruka
  a)
  Záruka na prodaný výrobek nebo poskytnutou službu je zákonem vymezena doba, po kterou je prodávající odpovědný za vady, které se vyskytnou na prodaném výrobku nebo poskytnuté službě. Záruční doba plyne od momentu převzetí věci spotřebitelem, resp. pokud má věc uvést do provozu někdo jiný (např. autorizované středisko), tak záruční doba začíná běžet až uvedením věci do provozu.
  Záruční doba neběží v období, během kterého spotřebitel nemá reklamovanou věc k dispozici, tedy neplyne v době od uplatnění odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít. V případě, že reklamace je vyřízena výměnou reklamované věci za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Nová záruční doba začíná běžet i v případě výměny součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

  b)
  Obecná záruční doba v trvání 24 měsíců se vztahuje na prodej nového (nepoužitého) zboží koupeného v kamenném obchodě, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet, katalog, inzerce v tisku, telefon, elektronická pošta a pod.) Nebo při podomním prodeji (návštěva prodávajícího u spotřebitele doma nebo na různých prodejních akcích mimo sídla provozovny prodávajícího),

  c)
  zvláštní záruční doba v trvání 12 měsíců platí při prodeji použitých věcí (prodávající je povinen ji spotřebiteli poskytnout; v případě koupě věci od jiného spotřebitele poskytnutí záruky závisí na dohodě obou spotřebitelů),

  3. Poučení o právech spotřebitele
  a)
  Pokud jde o vydu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.

  b)
  Při neodstranitelné vadě, která brání řádnému užívání věci na daný účel jako věc bez vady, má spotřebitel právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od smlouvy, tedy vrácení kupní ceny. Tytéž práva, tedy právo na výměnu věci nebo vrácení kupní ceny, příslušejí spotřebiteli i tehdy, když se stejná odstranitelná vada, která již byla dvakrát reklamovaná a odstraněna opravou, vyskytne potřetí v záruční době nebo pokud se současně vyskytnou tři rozdílné vady. Podle výkladu občanského zákoníku právo výběru, zda si uplatní právo na výměnu věci nebo na vrácení kupní ceny, má spotřebitel. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

  c)
  U jiných neodstranitelných vad, tedy takových, které se sice odstranit nedají, ale nebrání řádnému užívání věci (např. funkční, ale poškrábaný elektrospotřebič), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Výše slevy je věcí dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím.

  4. Uplatnení reklamace
  Pokud spotřebitel zjistí, že věc má vadu, nemá věc dále používat, ale je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího. Většinou se uplatňují vady výrobního charakteru, vady, které vznikly nevhodným použitím materiálu nebo vady, které vznikly nesprávným technickým postupem. Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.
  Spotřebitel může uplatnit reklamaci zasláním zboží prodávajícímu, nebo přinést osobně po dohodě s prodávajícím na dohodnuté místo. V případě reklamace poskytnuté služby, může reklamaci uplatnit písemně na e-mailové adrese prodávajícího nebo zaslat na adresu uvedenou v odstavci 1.
  Reklamační list si můžete stáhnout zde.

  Vzhledem k povaze nabízeného zboží na webovém sídle prodávajícího reklamovat zboží je možné pouze u prodávajícího. Neexistují žádné střediska na řešení záručních oprav.

  5. Spůsob vyřízení reklamace
  Po určení způsobu vyřízení reklamace podle odstavce 3 se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, např. pokud se reklamovaný výrobek posílá na opravu. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění (v případě zamítnutí reklamace) nebo odůvodněné zamítnutí reklamace. Prodávající může vyřídit reklamaci pouze jedním z těchto způsobů!
  a)
  Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
  b)
  Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

  6. Řešení sporů
  Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu písemně, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, stížnost nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

  Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

 

Orgán vykonávající dozor je
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9. P.O.Box 49 / A
950 50 Nitra